Dok. dr. Aswin Rose Yusuf


"MENGENAL NABI MUHAMMAD SAW - MENGENAL TUHAN"

 
Kita perhatikan QS(33)21: "La qad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun hasanatul li man kaana yarjullaaha wal yaumal aakhira wa dzakarallaaha katsiiraa."

Artinya: "Sungguh PADA DIRI RASULULLAH itu TELADAN YANG BAIK BAGI KAMU, bagi orang yang MENGHARAP RAHMAT ALLAH dan HARI KEMUDIAN dan BANYAK MENGINGAT ALLAH."

Ternyata dia BUKAN BANGSA ARAB;

QS(33)40: “Maa kaana muhammadun abaa ahadim mir rijaalikum walaakir rasuulallaahi wa khaataman nabiyyina wa kaanallaahu bi kulli syai-in ‘aliimaa."

Artinya: “MUHAMMAD TIADALAH BAPAK-BAPAK SALAH SEORANG di antara LAKI-LAKI atau PEREMPUAN KAMU, ADALAH IA RASULULLAH, Dia BERADA DI KESUDAHAN  Nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

DIALAH MUHAMMAD SAW yang MENGELUARKAN KAMU DARI KEGELAPAN KEPADA yang TERANG-BENDERANG.

QS(33)43: "Huwal ladzii yushallii 'alaikum wa malaaikatahuu li yukhrijakim minazh zhukumaati ilan nuuri wa kaana bil mu'miniina rahiima."

Artinya: "Dialah yang melimpahkan rahmat kepadamu dan malaikat untuk MENGELUARKAN  KAMU DARI KEGELAPAN KEPADA yang TERANG-BENDERANG. Dan Dia adalah Maha Penyayang kepada orang mukmin."

Muhammad saw-lah yang mengeluarkan kita dari kegelapan (MANUSIA-YANG ENGKAR TADI), kepada terang benderang (itulah KEBENARAN TADI dalam SHOLAT).

Sholat merupakan tiang bagi umat islam yang MENGIKAT TALI HUBUNGAN ANTARA RUHANIAH KITA DENGAN MUHAMMAD SAW.

SIAPA UMAT ISLAM, SIAP UMAT MUHAMMAD? Yaitu orang-orang yang TERIKAT dengan AKIDAH atau JANJI.

QS(48)10: "Innal-ladziina yubaayi'uunaka innamaa yubaayi'uunallaha yadullahi fauqa aidiihim faman nakatsa fa-innamaa yankutsu 'ala nafsihi waman aufa bimaa 'aahada 'alaihullaha fasayu'tiihi ajran 'azhiiman."

Artinya: "ORANG-ORANG YANG BERJANJI DENGAN ENGKAU HAI MUHAMMAD SESUNGGUHNYA BERJANJI DENGAN ALLAH. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya, niscaya bahaya pelanggaran janji itu akan menimpa dirinya, dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar."

Itulah sebabnya Muhammad itu DI-UTUS UNTUK MEMPERBAIKI AKHLAK-BUDI MANUSIA; Innama buistu liutami makarimal akhlaq, melalui Dua Pusaka abadi Qur'an dan Sunnah, "TAROKTU FIIKUM AMRAINI LAN TADHILLI ABADAN MA IN TAMASSAKTUM BIHIMAA KITAABALLAHI WA SUNNATA RASUULIHI." Sangat erat hubungannya dengan orang yang mendirikan sholat, wajib mengikut Rasul pada Hakekat di Baitullah.

Oleh karena itu Muhammad SAW TIDAK DAPAT DITINGGAL. Sebab kewajiban kita semua umat islam; BARANGSIAPA MENGIKUT RASUL; SESUNGGUHNYA MENGIKUT ALLAH.

Firman Tuhan QS(4)80: "May yuthi'ir rasuula fa qad athaa'allaha wa man tawalla fa maa arsalnaaka 'alaihim hafiizhaa."

Artinya: "BARANG SIAPA MENGIKUT RASUL, SESUNGGUHNYA MENGIKUT ALLAH, dan barang siapa berpaling maka Kami tidak mengutus Engkau sebagai penjaga atas mereka."

Mau diampuni Allah dosanya? Mau dikasihi dan disayangi Allah? IKUT RASUL.

Firman Tuhan QS(3)31: "Qul in kuntum tuhibbuunallaaha fat tabi'uuni yuhbibkumullaahu wa yaghfirlakum dzunuubakum wallahu ghafuurur rahiim."

Artinya: "Katakanlah, 'JIKA ENGKAU KASIH KEPADA ALLAH, IKUT AKU (KATA MUHAMMAD), Allah MENGASIHI dan MENYAYANGI dan MENGAMPUNI SEGALA DOSA. Alllah maha pengampun lagi maha penyayang."

QS(4)64: "Wa maa arsalnaa mir rasuulin illa yuthaa'a bi idznillaahi wa lau annahum izh zhalamuu aafusahum jaa-uuka fas taghfarullaaha was taghfara lahumur rasuulu la wajadullaaha tawwaabar rahiimaa."

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus SEORANG RASUL, melainkan SUPAYA DIIKUTI DENGAN IZIN ALLAH. Sungguh kalau mereka ketika menganiaya dirinya (berbuat dosa), mereka datang kepadamu hai Muhammad, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, dan Rasulpun memintakan ampun bagi mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

QS(4)69: "Wa may yuthi'illaaha wa rasuula fa ulaa-ika ma'al ladziina an'amallaahu 'alaihim minan nabiyyiina wash shiddiiqiina wasy syuhadaa-i wash shaalihiina wa hasuna ulaa-ika rafiiqaa."

Artinya: "Dan barangsiapa IKUT ALLAH DAN IKUT RASUL; maka mereka bersama-sama orang yang diberi NIKMAT OLEH ALLAH ATAS MEREKA DARI PARA NABI, shiddiqin, syuhada dan orang-orang saleh; dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya."

DIKATAKAN  Ruh itu URUSAN Tuhan (BUKAN URUSAN NALAR IDE, BUKAN URUSAN SCIENCE- TECHNOLOGY- SCIENCE KNOWLEDGE):

QS(17)85: "Wayasaluunaka 'anirruuhi qulirruuhu min amri rabbii wamaa uutiitum minal 'ilmi ilaa qaliilaa."

Sebaliknya Tuhan sendiri mengatakan bahwa Ruh diperintahkan sholat; wajib mengikut Rasul di Baitullah. Dan mereka MEYAKINI DIRINYA BERJUMPA DENGAN TUHANNYA, DISANALAH DIA DIKEMBALIKAN.

QS(2)45-46: "Waasta'iinuu bish-shabri wash-shalaati wa-innahaa lakabiiratun ilaa 'alal khaasyi'iin(a). Al-ladziina yazhunnuuna annahum mulaaquu rabbihim wa-antum ilaihi raaji'uun(a)."

Artinya: "Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu amat berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang MEYAKINI DIRINYA BERTEMU DENGAN TUHANNYA DAN DI SANA DIA DIKEMBALIKAN."

Barulah seseorang itu kemudian FANA' akan dirinya. Bila tidak demikian; kata-kata MAN ARAFA NAFSAHU FAQAD ARAFA RABBAHU itu sudah jauh menyimpang dari MAKNA yang sebenarnya.

Kebanyakan umat islam; SEJAUH-JAUH DIA MENCARI BILAH; BILAH ADA DALAM BULUH; artinya sejauh-jauh dia mencari Allah, ALLAH ADA DALAM TUBUH.

Disuruhnya Allah bertauhid ke dalam dadanya (semestinya kita-lah YANG WAJIB BERTAUHID KEPADA ALLAH DAN RASULNYA DI BAITULLAH);

Lalu DIA MENYEBUT DIA DISEBUT; DIA MENYEMBAH DIA DISEMBAH; DIA MEMBESARKAN DIA DIBESARKAN, ANA ANTA ANTA ANA; AKU ENGKAU ENGKAU AKU;

MENGINGAT ALLAH DALAM HATI; DIKATA RUH ITU ALLAH ,tentu SUDAH BERBILANG-BILANG ALLAH DALAM HATI TIAP-TIAP MANUSIA.

Kalau ada Allah dalam hati manusia; KENAPA SAKIT PERUT, KENAPA MESTI MAKAN MINUM DLL? Sedangkan menyembah Tuhan di Baitullah.

SESUNGGUHNYA yang di dalam hati setiap manusia itu ADALAH RUH BUKAN ALLAH;

Firman Tuhan QS(32)9: "Tsumma sawwahu wa nafakha fiihi mir ruuhihii wa ja’ala lakumus sam’a wal abshaara wal af idata qaliilam maa tasykuruun."

Artinya: "Aku sempurnakan kejadian manusia, AKU TIUPKAN RUH (BUKAN ALLAH), Aku berikan pendengaran, penglihatan, dan hati (BUKAN telinga - bukan mata - bukan gumpalan hati akan tetapi NIKMAT YANG MEMANCARKAN NUR, NAMANYA RUH). Namun, sedikit sekali manusia berterima kasih."

Kesimpulannya:

1. Siapa yang mengenal dirinya; melalui NIKMAT yang dianugerahkan Allah, otomatis dia akan mengenal SIAPA YANG SHOLAT.

2. Setelah dia mengenal bahwasannya yang sholat itu adalah MUKMIN, maka di BIATULLAH ITULAH DIA MENGENAL MUHAMMAD RASULULLAH SAW.

Firman Tuhan QS(90)1-5: "Laa uqsimu bi haadzal balad. Wa anta hiilimbi haadzal balad. Wa waalidiw wamaa walad."

Artinya: "AKU BERSUMPAH, KATA ALLAH; atas negeri ini (BAITULLAH). Bahwa Engkau Muhammad TETAP DI DALAM DEMI BAPAK DAN ANAK; ANA ABUL ARWAH WA ADAM ABUL BASYARU; AKU BAPAK SEGALA RUH, KATA MUHAMMAD; ADAM BAPAK SEGALA TUBUH.

3. Setelah kita mengenal nabinya, otomatis kita kenal RASUL MUHAMMAD SAW OTOMATIS KENAL TUHAN; karena MENYEMBAH TUHAN ITU TEMPATNYA DI BAITULLAH; AKAN TETAPI WAJIB MENGIKUT RASUL DI BAITULLAH PADA HAKEKATNYA;

QS(27)91: "Innamaa umirtu an a'buda rabba haadzijil baldatil ladzii harramahaa wa lahuu kulli syai-iw wa umirtu an akuuna minal muslimiin."

Artinya: Sesungguhnya aku hanya terperintah menyembah Tuhan negeri ini Yan terhormat itu Baitullah, dan kepunyaan-Nyalah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang ISLAM(berserah-diri)."

QS Al-Quraisy ayat 3: "Fal ya'buduu rabba haadzal bait."

Artinya: "Sembah OLEH-MU, TUHAN INI RUMAH (Baitullah); BUKAN KA'BAH."

4. Dengan mendirikan sholat di Baitullah, mengikut Rasul, Menyembah Tuhan di Baitullah, TERASALAH TEGAKNYA SEBUAH KEBENARAN (SHOLAT); itulah yang disebut sebagai FANA'lah DIRINYA.

QS(87)14-15: "Qad aflaha man tazakka. Wa dzakarasma rabbihii fa shallaa."

Artinya: "BERUNTUNGLAH ORANG YANG MENSUCIKAN DIRInya yaitu DENGAN MENGINGAT DAN SHOLAT."

5. Hanya dengan INGAT, DIRIKAN SHOLAT, WAJIB IKUT RASUL, otomatis kita mengenal Muhammad Rasulullah SAW. Kalau Allah; tidak berbentuk, tidak berupa, tidak beranak dan diperanakkan.

Firman Tuhan Al-Ikhlas(112): "Qul huwallaahu ahad. Allaahush shamad. Lam yalid wa lam yuulad. Wa lam yakul lahuu kufuwan ahad."

Artinya: "Katakan sesungguhnya ALLAH ITU ESA (BUKAN WAHID; kalau wahid menghendaki dua tiga dan empat; kalau Esa itu Mufrad, Tunggal). ALLAH TEMPAT MEMINTA. DIA TIDAK BERANAK DAN TIDAK DIPERANAKKAN. DAN TIDAK ADA SEORAGPUN YANG MENYAMAINYA."

6. Karena itulah yang di hisab atau di hitung pertama kali adalah sholat. Bila sholatnya baik, maka seluruh amalan umat islam insyaAllah akan baik.

“Inna awwala maa yuhaasabu bihil ‘abdi indallahi ashsholah."

Kenapa demikian? SEBAB “Assholatu imanuddin, man aqaamahaa faqad aqaamaddiin, waman hadamahaa faqad hadamaddiin”.

Sholat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Barang-siapa yang tidak mendirikan sholat maka dia tidak mendirikan agama atau merobohkan agama.

Hadits Rasulullah: As sholatu laisa siwa'i wal mushalli 'anha ga'ibun; artinya SHOLAT ITU TIDAK LAIN DARIPADA AKU, SHOLAT ITU GAIB TIAP-TIAP KAMU.

Sebab Ana minallahi wal mu'minuuna minniy; AKU DARIPADA ALLAH, MUKMIN ITU DARIPADA AKU, kata MUHAMMAD.

Maka dari itu QS(2)152: "Faadzkuruunii adzkurkum waasykuruu lii walaa takfuruun(i)"

Artinya: "INGAT OLEHMU AKAN DAKU, HANYA MENGINGATKAN AKU AKAN DI ENGKAU, jangan kufur dengan nikmat."

Siapa yang di ingat? QS(20)14: "Innanii anaallahu laa ilaha ilaa anaa faa'budnii wa-aqimish-shalaata lidzikrii."

Artinya: "Sesungguhnya AKU ADALAH ALLAH, TIADA TUHAN MELAINKAN AKU, maka dari itu SEMBAHLAH AKU, DIRIKAN SHOLAT UNTUK MENGINGAT AKU."

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan guna memperoleh makna yang sesungguhnya. Wass wr wb.

AR Yusuf

Bekasi, 19-7-2016

HAL       3

Sumber : rimanews.com

 
INFO PAYTREN BUAT KITA SEMUA :
_*Apa itu PayTren ?*_. 
🔴Aplikasi micropayment utk pembayaran listrik, isi pulsa, beli tiket, bayar speedy, bpjs, belanja online, belanja di alfamart, kirim uang dll, yang bisa di install pada smartphone android dan IOS.
_*Apa benefit menggunakan PayTren ?*_
🔴 Mudah, murah, hemat, dpt cashback, bernilai ibadah dan ada peluang bisnisnya.
_*Bagaimana cara menjadi mitra PayTren ?*_
🔴 _*Mitra Pebisnis + Pengguna :*_ Harga lisensi paling murah Mulai 350.000 & paling mahal 10.1 juta (menu transaksi all payment).
_*Apa kelebihan lain dari PayTren ?*_
🔴 Legalitas lengkap SIUPL tetap & setifikat APLI dll, sudah di miliki PayTren.
🔴 Owner bukan orang sembarangan dan insya Alloh amanah yaitu Ustd. Yusuf Mansur pengasuh ponpes Darul Qur'an.
🔴 Setiap transaksi di PayTren bernilai sedekah.
🔴 Memiliki komunitas positip yang menjunjung tinggi nilai2 agama.
🔴Bisnis yg mengedapankan tali silaturrahim.


Daftar PAYTREN Klik / Buka

WA 081274139401 / 085266129889 
Reaksi: