WIB
Follow Us: Facebook twitter

Adat Semurup Kerinci (Lanjutan)

Diterbitkan

Sabtu, 12 Maret 2011

//


Umah Pesusun


ASAL RENAH BERNAMO KUTO

A.      Renah bernamo Kuto Maru Tinggi Bukit Maninjau laut Air Tarjun Bahampar Batu Tapiannyo
            Setelah Syaikh Mangkuto Sati menyawat ijab dengan Puti Salih Manyuto barulah anak jantan bernamo Sangadu Dubalang mengumpulkan anak buah anak kapunakan basarto sahabat saudaronyo didalam katurunan Anak Batino Dalam, dalam payung nan Sakaki dalam pegangan anak jantan sangadu dubalang urang kuto Maru Tinggi Bukit Maninjau Laut untuk duduk basamo kato dalam mufakat supayo mak nyo nyato syarak mak nyo terang undang-undang mak nyo satu didalam sati dengan karamat payung nan sakaki.
            Kemudian sesudah itu barakato Puti Suri Alam baraganto ria urang cerdik biong pari " Wahai Anak batino dalam marilah kito busamo mengangkat sumpah buat dengan janji untuk mendirikan Karjen Sati lagi kuramat kepada naka jantan kito bernamo sungadu dubalang untuk memimpin kito anak bationo dalam anak buah anak kapunakan untuk berkato dulu sepatah berjalan dulu silangkah didalam karjen kito urang Maru Tinggi Bukit Maninjau Laut

B.      Inilah sumpah dengan sati lagi dengan kuramat dari anak batino dalam urang maru tinggi bukit Maninjau
            Tatkalo lah mulek ayi di pamuluh ketu kato dimufakat didalam duduk dingen busamo didalm kato dingen sati dari anak batino dalam urang Kuto maru Tinggi. Setelah kato lah mti menggan lah putuh baru anak batino dalam yang bernamo Suri Alam Baraganto Ria tegak berdiri memangkukan mangkuk dingen bungo kato dingen sati sumpah buat dingen janji memegangkan titah dingen sati duduk tertib kato dingen sopan duduk basilo diatas panganjung nan sati berkato dulu sepatah berjalan dulu selangkah dio memakai Keris Nan Sati ulunyo baracipang tigo tando Tigo Luhah:
            Sesudah itu baruah Anak batino dalam yang bernamo Puti Baik Pangaman kato menyembah sujud dengan dipuji kapado Anak Jantan kami yang bernamo Sangadu Dubalang untuk dapat tuah tibo rumah keramat Karjen Sati kecik lah bunamo gedanglah bugela. Mako tegalah besi Puti besi memegangkan tapih dengan lueh pedang dengan tilanjang memimpin rajo dalam karjen salah masuk membari bunuh salah dawah memberi pauk disitulah mati idak dibangun luko idak dipampeh menurut undang-undang karjen kito dari dulu sampai sekarang : yang bernamo "NINEK AJO"

C.      Inilah asal Tigo luhah Kuto Maru Tinggi maninjau bukit maninjau laut
1.       Luhah anak Batino dalam dio bunamo "Luhah gambalo sembah"
2.       Luhah Anak Jantan dio Bunamo "lulah simpan bumi"
3.       Luhah Nan Mudo dio bunamo "luhah turunan atau luhah baru"


Makna Luhah
1)      Luhah gambalo sembah artinyo =adat
Sembah artinyo     = sati
2)      Luhah simpan artinyo = syarak
Bumi artinyo = sati
3)      Luhah Nan mudo artinyo = baru
Baru artinyo = keturunan
a.      Gambalo sembah, memegangkan adat dengan teliti kato dengan meti tabuh dengan keramat orang cerdik biong pari pandai menangkap kato rajo, punyuwab kato dawah tibo dari mudik dengan diilie dari lembak dingen didarat panyusun adat kuto nan kampung silang dipatut renggang dipadu
b.      Luhah simpan bumi, memegangkan kato dalam syarak berpedoman al-Qur'an kitabullah, sunnah Nabi dingen rasul kalu menghukum dingen adil menimbang samo rato sah dige batal salah pakai tetap keno hukum salah dalam syarak tetap ditaubat nyato diareh terang dialam menurut adat karjen kito ari dulu sampai sekarang syah kato syarak betul kato adat sesuai kato undang-undang
c.      Nan mudo, memegangkan undang-undang dingen ico pakai kato dalam karjen cermin tidak kabur, lantak idak guyang salah pauk membari pampeh salah bunuh memberi bangun duso tobat salah menurut ico pakai tetap barutang namun hukum adat tetap ditempuh diyo memegang undang karjen karamantan nan bajilo-jilo
d.      Suri alam baraganto ria, urang cerdik biyong pari berkato adat dingen taliti katonyo jleh panyusun kampung dingen kato panyusun karjen dingan alam diolah gedang memberi namo kcik lah bunamo gedang lah bugela panyawob kati dili dimudik kudarat dingen dilembak kato dingen mati menggan nyu putuh tabuh dingen kuramat kato selesai dawah muradam
e.      Puti baik, kato nyo lunak pengaman kato dalam kampung bengih muredam dawah berhenti hatino baik pandangannyo senyum mendingkan kampung serto laman. Dio gedang dalam sembah, sembah sujud puji tibo kecik bunamo gedang lah bugela gawelah sudah karjolah selesai ayam bakukuk hari siang
f.        Ninik besi, diangkat sumpah memegangkan dubalang rajo didalam karjen nan sati kuto maru tinggi bukit maninjau laut * urang yang tahu yang urang kalua dingan masuk mendah atau musuh kalu kecik idak bunamo gedang idak bugela disitulah luko idak bupampeh mati idak bubangun * menurutadat ico pakai kito dalam Karjen kito dari dulu sampai sekarang* diyo manunggu lawang rajo urang pamarah lagi pangeteh didal undang Karjen"
            Barulah diangkat sumpah nan sati kato nan kuramat kepado Mangku Malano Batuah menjadi mangku rajo tuo untuk melaksanakan titah rajo nan surang didalam karjen Kuto Maru Tinggi Maninjau laut
            Mangku rajo tuo ialah melaksanakan titah rajo nan surang memegangkan cerpuk nan sati kato dengan kuramat berkato dulu sepatah berjalan dulu selangkah menyampaikan perintah rajo nan surang yang bernamo ninek ajo didalam kurungan rumah nan sati dalam naungan payung nan sakaki karjen nan kuramat.
            Cerpuk lah berbunyi perintah lah jatuh kepado kampung lah batua luhah nan didalam luhah nan batigo serto anak batino dalam anak buah anak kamanakn. Kalu jauh mintah dijeput kalu dekat mintak diimabu namun perintah tetap digawekan dengan memangkan cerpuk dengan sati suaru nyaring berjalan maringan kaki barakato suaro nyaring tepuk berbunyi nyo sati untuk memanggin kampung nan batuo luhah nan panghulu nan batigo didalam urang kuto maru tinggi bukit maninjau laut.

D.      Inilah pegangan kaduduk sigumi yang batujuh delapan mangku rajo tuo didalam rumah nan tigo ruang didalam karjen
            Selain sigumi yang tujuh delapan mangku rajo tuo tidak bulih duduk mendamping rajo nan surang sebagbn dingen karno urang yang dalapan ini sedangn mendengar umanah dingen titahnyo, mamimpin rajo didalam duduk nan basilo diatas panganjung nan tinggi lapik nan karamat didalam rumah karjen tinggi maru tinggi bukit maninjau laut
            Sigumi nan tujuh dalapan mangku raji tu duduk samo rendah tegak samo tinggi titah kerjonyo nan barlain-lain
1.       Sigumi Setio-Setio; memegangkan rumah nan sati panganjung nan karamat dengan duduk barasilo mengadap asap mambumbung kamanyan nan babaun manulak bala dili dingen dimudik kudarat dingan dilembak yang tacurek dari langnit yang tabangkah dari bumi
2.       Mangku Rajo Tuo memegangkan cerpuk dingen sati bunyi nyo dingen kuramat suaro dingan nyaring mamanggin mendah dingen jauh mengimbau yang dekat tegak sapanjang jalan mangingat anak buah anak punakan didalom luhah nan tigo. Manjalankan parintah dari rajo
3.       Sigumi Kudrat memagangkan titah rajo menghatkan kato sigumi nan tujuh delapan mangku rajo saayun baknyo pedang satating baknyo keris didalam lapang nan bakampung sati dingen kuramat didalam rumah ruangan Rajo
makolah jatuh titah rajo kapado sigumi Kudhat memagangkan kersi satu ulu yang baracipang tigo tando tigo luhah kuto maru Tinggi Bukit Maninjau laut
      Tatkalo duduk penghulu nan batigo didal tigo luhah di rumah Rajo nan surang barulah sigumi kudrat duduk mendamping dingen penghulu nan batigo membau titah dingen sati
4.       Sigumi Tanah Jambi Mamagangkan Kato Dingan Sati gawe dingan kuramat. Dialah dulu sepath membuat undang dingan titak kepada sigumi nan tujuh delapang mangku rajo tuo mano yang dulu tetap dulu mano kadian tetap kadian. Setalah mulek ayi dipamuluh lah keto kato dalam mufakat barulah undang ini dikhat oleh sigumi kudhrat.
5.       Sigumi Tanah Mendapo memagangkan syarak dingen tarang lek dingan nyato yang membunuh kaki empat di pasugu rajo sapat idak bulih diulang namun lek tetap dilangsung idak bubreh atah dikisai idak bakayu dijanjang  di angkah namun lek tetap di gawe
6.       Sigumi Tanah Napuro memegangkan lek dinge ramai barkato dingen jleh manjalankankan titah digan sati lek dingan tari bunyi gung dingen kuramat menyampaikan titah dari rajo kepada naka buah anak kamanakan didalam luhan nan batigo
7.       Sigumi Tuo manuokan gawe dingan karjetnyo mangintung limau dingan mangalatnyo manghitung urang dingan namonyo salah masuk tetap ditimo salah di buo ttap bugela.
8.       Sigumi Dubalang Bungsu memagangkan dubalang rajo urang yang tahu masuk dingan kalua namo dengan gla musuh dingen mendah. Menyangu lawang pintu Rajo salah masuk membari bunuh salah manuduh membari pauk disitu luko idak bapampeh mati idak babangun manurut undang-undang rajo ktio dari dulu sampai sekarang.kalu dio turun mendaping rajo dio duduk barmato jalang mangingat rajo sedang basilo

E.      Inilah sumpah sati dengan kuramat dari ninik ajo kapado katarunannyo sigumi nan tujuh delapan mangku rajo tuo.

            Wahai anak saudara kaganbaran aku ingatkan sumpah nan sati buat janji kito nak duduk basamo rendah tegak samo tinggi menyryk samo bungkuk tarjun samo patah namun titah gawe barlain-lain. Kaduduk kanti janga diduduk gawe kanti janga di kacau kaduduk kito sudah tentu dari dulu sampai sekarang. Kalu bakato mangulung lidah mangukum tidak adil barakato duwo alamat badan rusak binaso sparti karakap tumbuh dibatu kadateh tidak bapucuk kabwah tidak bu aka di tengah jarum kumbang anak buah hilang paduman distiu adat rusak binaso inilah tando tunggu narako

            Inilah tertib duduk pegangan urang masing-masing duduk samo rendah tegak samo tinggi gawe karjo berlain-lain urang kuto maru tinggi maninjau laut

DUDUK YANG KADUWA
Barulah namo Kuto Maru Tinggi Maninjau Laut menjadi KUTO PAYUNG SEMURUP TINGGI
Kuto artinyo renah
Payung artinyo rajo nan surang
Semurup artinyo dusun
Tinggi artinyo sati
DUSUN ASAL DUWA BAGI

1) Dusun gedang
(dusun anak jantan)
2) Dusun Balai
(dusun anak batino dalam)

Kuto asal keturunan
1)      Koto mudik ; 2) Koto tengah
2)      Koto datuk ; 3) Koto cayo; 4) Koto duar
5)  Koto dayir
Duwa Dusun Inilah Kuto Dingen Enam


MAKAN LUHAH NAN BATIGO

Namo luhah
Namo depati
Ico pakainyo
1.        Luhah anak batino dalam

Depati kepalo sembah
Memegangkan adat dingan teliti tabuh digan kuramat
2.        Luhah anak jantan

Depati simpan bumi
Memegangkan syarak dingen terang masjik dengan mamuncak
3.        Luhah anak keturunan
Depati mudo
Memegangkan lapangan dingeh luweh, karamantang dingan bujilo
            Diuraikan oleh Badu Kawo yang bergelar Mangku Rajo Tuo Dukun gedang rumah pasusun tigo luhah semurup dihadapan abu taha Depati Gamalo Sembah Tuo, Haji Muhammad Jamin Depati (mangku rajo tuo, malin kartih ninik mamak ninik suri


Ttd 
Ttd
Ttd
Abu Taha
Depati Kepalo sembah
Malin kerteh Ninik Mamak
Depati gambalo sembah
Ttd
Ttd

H. Mamin depati
Bakadanu depati
H. Malano katib
Ttd
Ttd
Ttd

H. Mukhtar depati
H. Mhd Jamin depati mangku rajo tuo
Haji muid depatiHari sanayan Dusun Balai, dusun balai 1-3-1950
Inilah ico pakai dari dulu sampai sekarang jangan ditambah janga dikurang                    
Uraian ini diuraikan oleh badu kawo mangku rajo tuo ini sudah kami taliti dingen dunut batuik dingen batanyo mako ico pakai kito ini betul kato adat syah kato syara' putih tetap putih kalu hitam tetap hitam. Jangan putih karno kapu jangan hitam karno arang
Uraian ini kami serahkan kepadao Haji Muhammad Jamin Depati/ Mangku Rajo Tuo untuk menyimpannya.

Riwayat Penulis :
Nama                       :  ANDODIAS RAPUAN, S.Pd.I
Panggilan                :  Dodi
Lahir                         : Muara Semerah Semurup  Kec. Air Hangat  Kab. Kerinci, 8 Agustus 1978
Alamat                     :  Kerinci
Email                        :  Andodiasrapuan@gmail.com
Suku                         :  Mangku Rajo kalbu Sigumi Qudrat
Saudara                   :  seayah ibu 5 saudara
Seayah                     :  3 saudara

Pendidikan :
SD No 59 / III Muara Semerah 1989
SMP Negeri 1 Air Hangat 1993
SMA Negeri 1 Air Hangat 1996
STAIN Kerinci 2007
Pengalaman Organisasi :
Ketua Himaprodi Jurusan Kependidikan Islam
Koordinator Jurnalistik Kampus STAIN Kerinci
Pernah dalm Partai Politik PKS
Kaur Kemasyarakat Desa (Staf desa)
Yayasan Tarikat Naqsabandiah Semurup
Anggota LSM Jamtoshc

Pegalaman berbisnis/Pekerjaan:
Pengalaman mengelola rental di Jambi selama + 3 tahun
Pra cetak layout editing pada tabloid Pelopor
Pengusaha Rental Komputer (DD Computer) di Kerinci
Pengusaha Ternak sapi potong dan domba


Kerincisungaipenuh.com

1 komentar

  1. takalo maso daulu siulak belum banamo sulak agi banamo rantau kabun kabunmuko datang ninek kito batigo urang paratamo ninek mangkudum wali sati kaduo mangkudum semat katigo mangkudum darat katigo imam bajeli urang barusik di kuto jering urang tempat di kuto jeli urang mandi sungai keliki urang sembahmyang di bukit sembahyang lik batu amparan sati dio beranak limo urang parampuan paratamo gento menggalo dio balik sulak gedang,kaduo gento meh dio balik sulak panjang di rumah temenggung tuo susun negeri,tigo gento alat dio balik ke kuto mudik pamuncak tanah semurup ka empat gento ayun dio balik kuto payang umah rajo itam tanah mendapo,kalimo gento asing dio balik kuto majidin,enam dengan gento suri urang lain ibu balik ka tanah indropuro ibu sultan muhammad gegar alamsyah kalu dio balik ka tanah sulak gelar rajo simpan bumi tunggun satio alam

    BalasHapus

Terima Kasih Telah Mau Berkunjung Datang di Media Online Kerincigoogle.com, Siapapun Anda Boleh Menulis, Berkomentar, Mengirimkan Berita, Membuat Artikel ataupun Menceritakan tentang Hobby Masing-Masing, Kami Tidak bertanggung Jawab Dengan Akibat Yang ditimbulkan Konten Berita dan Artikel di Media Ini, Pikir itu Pelita Hati,Jadi PIKIRKANLAH!!!, Komentar Yang Meniggalkan Links PORNO Akan Dihapus!!!

http://fbs.com/ppk/tradingforex